Политика за поверителност (GDPR)

ДЕКЛАРАЦИЯ – УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА –ПАЦИЕНТИ

От 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОРЗД).

Във връзка с това, считано от 08.08.2022 г. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – СВЕТА ЕЛИСАВЕТА – РАКОВСКИ” ЕООД (за краткост МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА”), с ЕИК 115524159 въвежда следните промени в Политиката за защита на личните данни:

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА:

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – СВЕТА ЕЛИСАВЕТА – РАКОВСКИ” ЕООД, с ЕИК 115524159, е регистрирано по законите на Република България с предмет на дейност в съответствие с изискванията на Закона за здравето и другите подзаконови нормативни актове за дейността и Удостоверение рег. № 1226/01.06.2022г., издадено от ИА „Медицински надзор“ към Министерство на здравеопазването.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ СЪС МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА:

•             Адрес на управление: гр. Раковски, п.к. 4150

ул. Васил Петлешков № 1;

•             Адрес на осъществяване на дейността – във всеки един от четирите филиала:

–  гр. Раковски, ул. „Васил Петлешков“ № 1;

– с. Белозем, ул. „Родопи“ № 43;

– гр. Брезово, ул. Георги Димитров“ № 25;

– гр. Пловдив, ул. Велико Търново № 21;

•             Ел. поща: office@mc-svetaelisaveta.com

•             Интернет страница: www.mc-svetaelisaveta.com (в процес на изработка)

•             Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните:

Адв. Симеон Тодоров Шейредов – gdpr@mc-svetaelisaveta.com

•             Телефон: +359 887 193 980

•             Управители: Андрей Йозов Бакърджийски и Иванка Йосифова Самуилова

ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ СА:

•             от тип физическа идентичност: имена, адрес, телефонен номер, имейл адрес;

•             други – информация за банкова сметка при плащания по банков път;

•             данни за здравословното състояние, включително диагнози, получени лично от лицето или събрани в хода предоставяне на услугите от страна на Администратора, както и генетични данни и данни относно сексуалния живот – до колкото са необходими за предоставянето на някои от предлаганите от медицинския център услуги;

Ние не обработваме други специални категории данни – отнасящи се до расов, етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, биометрични данни, данни относно сексуалната ориентация. Специалните категории лични данни, които обработваме, се използват за осигуряването на здравни грижи и лечение, както и медицинска диагноза.

ИЗТОЧНИК:

Данните се получават от субекта на лични данни.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели: за предоставяне на услуги от страна на МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА”.

ОСНОВАНИЕТО, КОЕТО НИ ДАВА ПРАВО ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ Е:

•             предоставяне на медицински услуги, съгласно Закона за здравето, както и във връзка със счетоводните изисквания и данъчното законодателство – чл.6, ал.1, б. «б» от ОРЗД;

•             легитимен интерес на МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА”, например при евентуални претенции които биха могли да бъдат предявени към нас – чл.6, ал.1, б. «е» от ОРЗД.

•             предоставено съгласие за получаване на информация, записване на час и др.       

ВСИЧКИ ЗАКОННИ ИНТЕРЕСИ, ПРЕСЛЕДВАНИ ОТ НАС ИЛИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО РАБОТЯТ ЗА НАС, СА СЛЕДНИТЕ:

Осъществяване предмета на дейност на дружеството и предоставяне на медицински и други услуги, съгласно Закона за здравето.

СЛЕДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ/ЛИЦА ЩЕ ПОЛУЧАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

НАП, други държавни и общински органи на власт като РЗОК, НЗОК, РЗИ, личния Ви лекар, Застраховател при наличие на здравна застраховка и др., на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

ЩЕ ПРЕПРАЩАТЕ ЛИ И ЩЕ СПОДЕЛЯТЕ ЛИ ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИЦА?

Ние няма да предоставяме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

СЪГЛАСИЕ:

Вие предоставяте за обработване от нас упоменатите Ваши лични данни, тъй като без тях не би могло да предоставим нашите медицински и други услуги, съгласно Закона за здравето. Нарочното Ви съгласие не е необходимо.

Приемайки тази Декларация – уведомление за поверително третиране на личните данни, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.    Изрично Ви съгласие за обработване на личните Ви данни е необходимо само в случаите, когато служи за получаване на информация за наши други услуги и продукти, като например получаване на информация, записване на час, информационен бюлетин, провеждането на анкети и др.Съгласието може да се оттегли по всяко време с писмо в свободна форма на имейла, посочен по-горе, освен ако не е налице друго основание, което да ни задължава или да ни дава право да продължим да обработваме личните данни на лицето.

В случай, че се затрудните да упражните правата си, можете по всяко време да се обърнете за това на посочените контакти за съдействие, включително за получаване на съответен формуляр.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДЪРЖАВА ИЗВЪН ЕС ИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ:

МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА” няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица извън ЕС.

ПЕРИОД НА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ

МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА” ще съхранява Вашите лични данни, съгласно нормативно установените срокове.

При дадено съгласие за получаване на информация за наши други услуги и продукти, извън рамките на конкретните услуги, които Ви предоставяме като например за записване на час за преглед, за получаване на информация и информационен бюлетин, провеждането на анкети и др. – до оттегляне на съгласието;

ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СА СЛЕДНИТЕ:

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

•             имате право да поискате копие от Вашите лични данни от МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА”, и право на достъп до личните си данни;

•             имате право да поискате от МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА” да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

•             имате право да поискате от МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА” личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

o             личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

o             когато обработването е незаконосъобразно;

o             когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

o             за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,

o             по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

•             при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата Декларация – уведомление за поверително третиране на личните данни, ще Ви предоставим нова Декларация – уведомление за поверително третиране на личните данни и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели) при обработката на вашите лични данни.

ИМАТЕ ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРНИЯ ОРГАН

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, когато счетете, че има извършено нарушение, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА”, можете да го направите на посочените данни за контакт на  МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА”.

ВСИЧКИ ИЗБРОЕНИ ПО-ГОРЕ ВАШИ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ МОЖЕТЕ ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ КАТО ИЗПРАТИТЕ ИМЕЙЛ В СВОБОДНА ФОРМА С ИСКАНЕТО ВИ НА ПОСОЧЕНИЯ ИМЕЙЛ АДРЕС ЗА КОНТАКТ НА МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА”. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ВСЕ ПАК СЕ ЗАТРУДНИТЕ, МОЖЕТЕ ДА ПОИСКАТЕ СЪДЕЙСТВИЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРАВАТА ВИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ДАННИ ЗА КОНТАКТ НА МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА”.