Инфо система

В „Света Елисавета” в съответствие със съвременните стандарти управлението на медицинската информация на пациента е организирано чрез компютърна информационна система. Създадена е организация за попълване, съхраняване и поддържане на електронни здравни досиета. Информацията в тях е достъпна за пациента чрез лекаря.

В процеса на работа управлението на медицинската информация е обект на непрекъсната оценка и усъвършенстване. Досието съдържа амбулаторен лист, данни за проведени диагностични процедури и изследвания, данни за диспансеризация на пациентите, информирано писмено изразено съгласие за провеждане на диагностични и лечебни методи и всички останали медицински документи, издавани от центъра и други лечебни заведения във връзка със здравното състояние на пациента.